O nás

Historie společnosti

Společnosti VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, s. r. o. a VLTAVÍN HOLDING stavebniny, spol. s r. o., vznikly v roce 1995 transformací původní společnosti VSP, s. r. o.

Společnost VSP se prakticky již od svého vzniku
v roce 1992 zabývala obchodní a poradenskou činností
v oboru stavebních izolací a realizovala  svoje první zakázky v oboru „zateplování“ panelových domů.
S ohledem na potřebu dalšího zkvalitňování služeb poskytovaných našim zákazníkům, bylo přistoupeno
k diverzifikaci jednotlivých podnikatelských aktivit a
k založení holdingové společnosti. V roce 1995 tímto organizačním krokem posílily obě vzniklé společnosti
pod společným názvem VLTAVÍN HOLDING své postavení na stavebním trhu, zvýšily svou důvěryhodnost, kompetentnost a především tak byly vytvořeny optimální podmínky pro trvalou schopnost realizovat nabízené služby na stále vyšší kvalitativní úrovni.

V roce 1999 se naše společnost stala členem Cechu pro zateplování budov. Tato skutečnost byla pro nás, zejména však pro naše obchodní partnery a zákazníky, plnohodnotným osvědčením vysoké kvality námi dodávaných služeb. Trvalá akceptace dobrovolného závazku pokračovat v tendru dodržování přísných kvalitativních i morálních pravidel stanovených Cechem zateplování budov je pro nás samozřejmostí i po odstoupení z dobrovolného členství.

Společnost Vltavín Holding stavební podnik s.r.o. byl i odborným dodavatelem, uvedeným v seznamu SFŽP ČR v rámci programu „Zelená úsporám“, který byl  poskytován Státním fondem životního prostředí.

-

Integrovaný systém managementu

Společnost zavedla Integrovaný systému managementu (IMS) v oboru certifikace pro:

  • provádění a dodávání pozemních staveb
  • sanace vad panelové výstavby
  • sanace betonových konstrukcí
  • rekonstrukce budov občanské vybavenosti


Pro certifikáty:

  • ČSN EN ISO 9001:2016 Systému managementu kvality (QMS).
  • ČSN EN ISO 14001:2016 Systém managementu enviromentu (EMS)
  • ČSN ISO 45001:2018 Systému managementu BOZP (SM BOZP)

Integrovaná politika

Předmětem podnikání firmy VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s. r. o. je „Revitalizace panelových domů, objektů občanské vybavenosti a inženýrskýh staveb“ (CZ NACE 41.20 a 43.29). Na trhu působí v roli generálního dodavatele staveb, ale i jako poddodavatel pro vyšší dodavatele. Stavební práce realizuje v Praze a v regionu středních Čech a to pro zejména podnikatelskou a municipální sféru. Mezi další významné zainteresované strany mající dopad na působení organizace patří zaměstnanci společnosti, dodavatelé, sousedící organizace, obyvatelé hlavního města Prahy a okolí stavenišť, samospráva a státní správa.

Vedení společnosti v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality a prokázání schopnosti naplňovat veškeré požadavky, které na společnost kladou zainteresované strany, vyhlásilo Politiku Integrovaného systému managementu společnosti, který zahrnuje postupy IMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a managementu BOZP dle ČSN ISO 45001:2018.

Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a BOZP a tyto přenášet na obchodní partnery.

Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů zpracovalo a schválilo vedení společnosti tuto Politiku, která tvoří rámec pro celkové cíle a směry působení. Prostřednictvím nich pak realizuje kroky potřebné pro zlepšování IMS, které umožňují zapojení zaměstnanců ve prospěch rozvoje společnosti, snížení vlivu negativních environmentálních aspektů a bezpečnostních rizik.

Pravidelným proškolením prohlubujeme povědomí zaměstnanců společnosti k odpovědnosti vůči životnímu prostředí a BOZP.

Vedení společnosti považuje systém za neustále rozvíjející se součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů výkonnosti v oblasti kvality i environmentu při jejich naplňování.

Jedním z klíčových aspektů pro úspěšné a efektivní řízení je plnění závazných povinností plynoucích jak z legislativních, ale i normativních, smluvních a jiných požadavků. Stejně tak se společnost zavazuje chránit životní prostředí a aplikovat opatření k prevenci znečištění.

 

Viktor Dvořák,
jednatel společnosti

Zásady firemní kultury

„ZA DŮVĚRU KVALITU !“ - dobré jméno firmy a důvěra obchodních partnerů nás zavazuje ke kvalitně odvedené práci.

Hlavní důraz je kladen na přípravu stavebních činností, její kvalitní a profesionální provedení.

Naším cílem je  získávání a udržení důvěry našich obchodních partnerů.

K dosažení kvalitních výsledků využíváme nejnovějších stavebních materiálů a technologií.

Důsledné aplikování  systému jakosti promítáme do efektivity řízení společnosti  a provedení realizace stavebního díla, včetně dodržení sjednaných lhůt dokončení stavebních prací se zárukou kvality dokončených staveb.

Usilujeme o minimalizaci  negativních dopadů vlastních stavebních činností na životní prostředí, předcházíme znečišťování ovzduší a nadměrnému vytváření odpadů.

Chráníme životní prostředí tím, že  při provádění stavebních prací používáme pouze ekologicky šetrné materiály a technologie disponující příslušnými certifikáty jakosti a ekologické nezávadnosti.

Trvale  usilujeme o vysokou produktivitu práce s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

V současné době poskytuje společnost VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. široký komplex služeb zákazníkovi. Převážná většina realizovaných zakázek je prováděna formou „dodávek staveb na klíč“ nebo „poddodavatelsky“.

Stavební díla jsou realizována kvalitním a zkušeným týmem, který má mnohaleté zkušenosti a praxi z realizace řady různých typů staveb (viz. Reference)

 

ETICKÝ KODEX

Etika podnikání je pro nás stejně důležitá, jako je kvalita naší práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, nebo ochrana životního prostředí.

Etika podnikání zahrnuje řadu témat, která se odráží jak vůči našim zákazníkům, tak i dovnitř naší společnosti.

Význam tohoto aspektu podtrhuje i Etický kodex, který je závazný pro naše zaměstnance i další osoby pracující naším jménem.

Ocenění

Jelikož jsou naše stavební díla realizovány kvalitně, získali jsme řadu ocenění a doporučení.

-
Reference od společnosti BAUMIT, spol. s r.o.
-
Ocenění fasáda roku 2001
-
Ocenění fasáda roku 2002
-
Spolehlivá firma
-
Cena veřejnosti
-
ČSN EN ISO 9001:2016