P543 Sklenská, Praha 14 – údržba mostu

Sanace povrchu říms opěrných stěn ramp a schodišť a sanace povrchu podchodu, včetně nátěru. Nové souvrství chodníku v úrovni komunikace Broumarská a na mezipodestách schodišť. Nové zakrytí liniového odvodnění podchodu, včetně nových osazovacích rámů.

Nový litý asfalt okolo liniového odvodnění podchodu. Překotvení madel, v místech jeho poškození. Nátěr stávajících zábradlí a madel. Doplnění vodící tyče na rampách.

 

Most Sklenská, Praha 14

Rok zhotovení:

2020

Celkové realizační náklady: 

 2,5 mil. Kč